X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پشم سنگ عایق الاستومری
شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388
توسط: آلفا پک

ساخت یک بانک اطلاعاتی SQL Server درزمان اجرا

دراین مقاله ساده اما اساسی نحوه ساخت یک پایگاه داده SQL Server و سایر اجزاء آن آشنا خواهید شد. درواقع دراین مقاله با چندین دستور T-SQL آشنا خواهید شد و نحوه بکارگیری آنها را در VB.Net 2005 را خواهید دید. ابتدا یک فرم ایجاد و متغیرهای زیررا به صورت فرم یعنی قبل از Public Class Form1 قرار دهید. البته قبل از آن بادستورات زیر فضاهای نامی زیر را به پروژه اضافه نمایید.

Imports System.Data

Imports System.Data.SqlClient

درمرحله بعد متغیرهایی که در فوق گفته شد را تعریف نمایید.

Dim ConnectionString As String = "Integrated Security=SSPI;"

 + "Initial Catalog=;" + "Data Source=managenetwork;"

    Dim Reader As SqlDataReader = Nothing

    Dim Con As SqlConnection = Nothing

    Dim Cmd As SqlCommand = Nothing

    Dim SQL As String = Nothing

توجه نمایید در رشته اتصال فوق Connectionstring در قسمت Data Source نام کامپیوتر خود را وارد نمایید. در مرحله بعد یک رویه فرعی بصورت زیر تعریف نمایید. این رویه فرعی یک دستور SQL را بعنوان آرگومان گرفته و سپس آن را بااستفاده از شی SQLCommand و  با استفاده از متد ExcuteNoneQuery آن را اجرا می نماید.

کدهای زیر نحوه اتصال و نمایش اطلاعات را درون یک کنترل GridView نشان می دهد .

در کدهای زیر ابتدا با استفاده از تابع CreateIdentityColumn یک جدول (DataTable) به نام employee که حاوی یک ستون (DataColumn) به نام Auto Number است به Dataset اضافه می شود .  سپس با استفاده از متد Fill کنترل SqlDataAdapter فیلدها و اطلاعات جدول employee به DataTable ایجاد شده اضافه خواهد شد.

Private Sub ExcuteSQL(ByVal SQL As String)

Con = New SqlConnection(ConnectionString)

If Con.State = ConnectionState.Open Then

   Con.Close()

 End If

 ConnectionString = "Integrated Security=SSPI;"

+ "Initial Catalog=Mydb;" +

 "Data Source=managenetwork;"

  Con.ConnectionString = ConnectionString

  Con.Open()

  Cmd = New SqlCommand(SQL, Con)

  Cmd.ExecuteNonQuery()

End Sub

ساخت بانک : دراین مرحله یک Button بر روی فرم قرار دهید و نام آن را BtnCreateDB و عنوان آن را Create DB تنظیم نمایید و حال کد مربوط به ساختن بانک اطلاعاتی در رویداد کلیک این دکمه بصورت زیر می باشد.

Con = New SqlConnection(ConnectionString)

If Con.State = ConnectionState.Closed Then

   Con.Open()

End If

Dim SQL As String = "Create Database Mydb On Primary" + "(Name=MyDatabase,Filename='C:\MyDatabase.Mdf',Size=3)Log on" + "(Name=MyDatabase_Log,FileName='C:\MyDatabase.Ldf')"

 ExcuteSQL(SQL)

توجه نمایید که رشته های فوق (خطوط قرمز رادرهنگام کدنویسی بصورت ممتد بنویسید).دررشته SQL فوق Mydb نام بانک اطلاعاتی است که در SQL Server آن را مشاهده خواهید نمود.

ساخت جدول : در مرحله بعد یک جدول با مشخصات زیر ایجاد خواهد شد . این کدها را می توانید در رویداد کلیک دکمه CreateTableBtn بنویسید.

Column Name

Type

Size

Property

ID

Integer

4

Primary Key

Name

Char

50

Allow Null

Address

Char

255

Allow Null

Balance

Float

8

Allow Null

 

Dim SQL As String

SQL = "Create Table MyTable(ID Integer CONSTRAINT PKeyID Primary Key,Name CHAR(50),Address CHAR(255),Balance Float)"

ExcuteSQL(SQL)

SQL = "Insert into MyTable(ID,Name,Address,Balance)Values(1,'Nader Rafiee','KB ICT',23.9)"

ExcuteSQL(SQL)

درخط اول رشته SQL تعریف و درخط دوم مقداردهی می گردد(دستورات مربوط به ساخت جدول بانام MyTable و فیلدها با ویژگیهای یادشده) ودرخط سوم این دستور بااستفاده از رویه فرعی ExcuteSQL اجرا می گردد در خط بعدی مجددا رشته SQL تعریف (مربوط به ریختن داده در فیلدهای ایجادشده) و مجددا در خط آخر این دستور اجرا می گردد.

ساخت رویه ذخیره شده (Store Procedure)و یک دید(View): در این مرحله نیز بااستفاده از یک دستور ساده یک رویه ذخیره شده و یک دید در بانک اطلاعاتی ایجاد می گردد.

Dim SQL As String

SQL = "Create Procedure MyProc AS" + " Select * From MyTable GO"

ExcuteSQL(SQL)

SQL = "Create View MyView As Select * From MyTable"

ExcuteSQL(SQL)

تغییر درساختار جدول : بااستفاده از دستور Alter Table می توانید برروی ساختار یک جدول تغییراتی ایجاد نمایید مثلا ستونی اضافه یا کم نمایید.بعنوان مثال خطوط زیر دومشخصه Allow Null و Size فیلد Name را تغییر می دهد.

Dim SQL As String

SQL = "Alter Table MyTAble Alter Column" + " Name CHAR(100) Not Null"

ExcuteSQL(SQL)

حذف جدول : بااستفاده از دستور Drop می توانید یک جدول را حذف کنید.

Dim SQL As String

SQL = "Drop Table MyTable"

ExcuteSQL(SQL)

هر چند دستورات SQL فوق بسیار ساده بودند اما قطعا تعداد آنان بهمین اندازه نمی باشند. هدف از این مقاله آشنایی با چنددستور SQL و نهایتا نحوه کاربرد آنان در دات نت می باشد.