X
تبلیغات
زولا
پشم سنگ عایق الاستومری
دوشنبه 9 آبان‌ماه سال 1390
توسط: آلفا پک

دستورات پر کاربرد لینوکس

این صفحه مجموعه ای از پرکاربردترین دستورات لینوکس را جمع آوری کرده است. در صورتی که شما دستور پر کاربردی را می شناسید که در زیر نیامده است، آن را در قسمت نظرات ارائه کنید تا بعد از بررسی در لیست قرار گیرد.

در جدول زیر دستوراتی که دارای علامت • هستند بدون نیاز به تغییر فابلیت اجرا دارند و سایر دستورات نیاز به تغییر در پارامترها و … دارند.

دستورتوضیح
apropos whatisنمایش دستورات وابسته و مرتبط به صورت یک لیست
man -t man | ps2pdf – > man.pdfساخت یک صفحه با فرمت PDF از یک صفحه راهنما

which commandنمایش مسیر کامل دستور

time commandنمایش مدت زمان گرفته شده برای اجرای یک دستور
time catاستفاده از دستور time به عنوان کرونومتر. از Ctrl+d برای متوقف کردن کرونومتر استفاده کنید
nice infoاجرای یک دستور با اولویت کمتر. در اینجا دستور info
renice 19 -p $$کمتر کردن اولویت اجرای یک برنامه (قبل از اجرا، راهنما دستور renice را با دستور man renice مطالعه کنید)
حرکت در دایرکتوری ها
cd -رفتن به دایرکتوری قبلی
cdرفتن به دایرکتوری خانه $HOME

(cd dir && command)رفتن به دایرکتوری dir و اجرای دستور command
pushd .قراردادن دایرکتوری فعلی در پشته. شما می توانید با دستور popd آخرین دایرکتوری را فرا بخوانید
جستجو فایل
alias l=’ls -l –color=auto’لیست کردن سریع محتویات دایرکتوری
ls -lrtلیست کردن سریع محتویات دایرکتوری بر اساس تاریخ
ls /usr/bin | pr -T9 -W$COLUMNSنمایش محتویات /usr/bin در ۹ ستون

find -name ‘*.[ch]‘ | xargs grep -E ‘expr’جستجوی دایکتوری جاری و زیر شاخه های آن برای عبارت expr

find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F ‘example’جستجوی تمامی فایل های دایرکتوری جاری و زیر شاخه های آن برای عبارت example

find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F ‘example’جستجوی دایکتوری فعالی برای عبارت example

find -maxdepth 1 -type d | while read dir; do echo $dir; echo cmd2; doneاجرای دستورات بر روی یافته ها در یک حلقه
find -type f ! -perm -444نمایش فایل هایی که توسط کسی فایل دسترسی نیستند
find -type d ! -perm -111نمایش دایرکتوری هایی که توسط کسی فایل دسترسی نیستند
locate -r ‘file[^/]*\.txt’جستجوی ایندکس کش شده از لیست فایل ها که حاوی عبارت file.txt باشد
look referenceجستجوی سریع لغات دیکشنری برای عبارت هایی که با reference شروع شده باشند.
grep –color reference /usr/share/dict/wordsجستجوی کلمات دیکشنری که حاوی عبارت reference باشند و برجسته نشان دادن عبارت reference در آنها
بایگانی، فشرده سازی و رمزگذاری

gpg -c fileرمزگذاری بر روی file

gpg file.gpgبرداشتن رمز (سرگشایی) فایل file

tar -jcvf dir.tar.bz2 dirایجاد یک بایگانی فشرده شده از دایرکتوری dir با فرمت bz2
برای فشرده سازی با فرمت gzip پارامتر j را حذف کرده و پسوند فایل را به gz تغییر دهید.

tar -jxvf dir.tar.bz2استخراج (extract) کردن بایگانی فشرده شده dir.tar.bz2
برای استخراج کردن فرمت gzip کافیست پارامتر j را حذف کنید و نام فایل gzip را جایگزین کنید.
ارتباط خطی امن ssh

ssh $USER@$HOSTارتباط برقرار کردن ssh با نام کاربری $USER بر روی هاست $HOST

ssh $USER@$HOST commandارتباط برقرار کردن ssh با نام کاربری $USER بر روی هاست $HOST و اجرای دستور command
ابزار دانلود wget

wget -c urlدانلود کردن url با قابلیت اتصال مجدد و ادامه دانلود بدون از دست رفتن اطلاعات

echo ‘wget url’ | at 01:00شروع دانلود url در ساعت ۱ بامداد

wget –limit-rate=20k urlدانلود url با حداکثر سرعت ۲۰ کیلو بایت

wget url -k -c -r -pدانلود تمام سایت به آدرس url با تمامی زیر مجموعه ها و تبدیل لینک ها بعد از دانلود
ابزار های networking
ifconfig eth0نمایش اطلاعات ارتباط کابلی eth0
iwconfig wlan0نمایش اطلاعات ارتباط بی سیم wlan0
iwlist scanاسکن کردن شبکه های بی سیم در دسترس
ip link showنمایش رابط های موجود شبکه مانند eth0 و wlan0
ip link set dev eth0 name myethتغییر نام رابط eth0 به myeth
ip link set dev eth0 upفعال کردن ارتباط eth0
با استفاده از down به جای up، این ارتباط غیر فعال می شود
ip addr showنمایش آدرس های فعال رابط های موجود
ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0تنظیم کردن آدرس eth0 به 1.2.3.4 و mask به 255.255.255.0
با استفاده از del به جای add می توانید آدرس را حذف کنید
ip route showجدول لیست مسیر ها(routing)
ip route add default via 1.2.3.254تنظیم کردن gateway بر روی 1.2.3.245
whois zebardast.irنمایش اطلاعات مسئول (whois) دامنه مشخص شده
netstat -tupنمایش ارتباطات ورودی و خروجی سیستم بر روی شبکه

مرجع کامل دستورات لینوکس

MS-DOS vs. Linux / Unix

If you are able to navigate using MS-DOS, you should be able to quickly pick up on the navigation of Linux and Unix. In the below chart is a listing of common MS-DOS commands with their Linux / Unix counterpart.

MS-DOSLinux / Unix
attribchmod
backuptar
dirls
clsclear
copycp
delrm
deltreerm -R
rmdir
editvi
pico
formatfdformat / mount / umount
move / renamemv
typeless <file>
cdcd
chdir
more < filemore file
mdmkdir
winstartx

Linux / Unix Commands

  * See the Linux and Unix overview page for a brief description on all commands on one page.
Aa2p | ac | alias | ar | arch | arp | as | at | awk
Bbasename | bash | bc | bdiff | bfs | bg | biff | break | bs | bye
Ccal | calendar | cancel | cat | cc | cd | chdir | checkeq | checknr | chfn | chgrp | chkey | chmod | chown | chsh | cksum | clear | cls | cmp | col | comm | compress | continue | copy | cp | cpio | crontab | csh | csplit | ctags | cu | curl | cut
Ddate | dc | dd | df | deroff | dhclient | diff | dig | dircmp | dirname | dmesg | dos2unix | dpost | du
Eecho | ed | edit | egrepelm | emacs | enable | env | eqn | ex | exit | expand | expr
Ffc | fdisk | fg | fgrep | file | find | findsmb | finger | fmt | fold | for | foreach | fromdos | fsck | ftp
Ggetfacl | gprof | grep | groupadd | groupdel | groupmod | gunzip | gview | gvim | gzip
Hhalt | hash | hashstat | head | help | history | host | hostid | hostname
Iid | ifconfig | ifdown | ifup | ip | init | isalist
Jjobs | join
Kkeylogin | kill | ksh
Llast | ld | ldd | less | lex | link | ln | lo | locate | login | logname | logout | lp | lpadmin | lpc | lpq | lpr | lprm | lpstat | ls
Mmach | mail | mailcompat | mailx | make | man | merge | mesg | mii-tool | mkdir | mkfs | more | mount | mt | mv | myisamchk | mysql
Nnc | neqn | netstat | newalias | newform | newgrp | nice | niscat | nischmod | nischown | nischttl | nisdefaults | nisgrep | nismatch | nispasswd | nistbladm | nmap | nohup | nroff | nslookup
Oon | onintr | optisa
Ppack | pagesize | passwd | paste | pax | pcat | perl | pg | pgrep | pico | pine | ping | pkill | poweroff | pr | priocntl | printf | ps | pvs | pwd
Qquit
Rrcp | reboot | red | rehash | remsh | repeat | replace | rgview | rgvim | rlogin | rm | rmail | rmdir | rn | route | rpcinfo | rsh | rsync | rview | rvim
Ss2p | sag | sar | scp | screen | script | sdiff | sed | sendmail | set | setenv | setfacl | settime | sftp | sh | shred | shutdown | sleep | slogin | smbclient | sort | spell | split | stat | stop | strip | stty | su | sudo | sysinfo | sysklogd
Ttabs | tac | tail | talk | tar | tbl | tcopy | tcpdump | tee | telinit | telnet | test | time | timex | todos | top | touch | tput | tr | traceroute | tree | troff | tty
Uulumask | unalias | uname | uncompress | unhash | uniq | unmount | unpack | untar | until | unzip | uptime | useradd | userdel | usermod
Vvacation | veditvgrind | vi | view | vim | vipw | vmstat
Ww | wait | wc | wget | whereis | which  | while| who | whoami | whois | write
XX | xargs | xfd | xlsfonts | xset | xterm | xrdb
Yyacc | yes | yppasswd
Zzcat, zip, zipcloak, zipinfo, zipnote, zipsplit

* In addition to each of the above explanations, additional information about a specified command for your Unix or Linux variant can be found by using the man command.