X
تبلیغات
رایتل
پشم سنگ عایق الاستومری
یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388
توسط: آلفا پک

هدیه بزرگ برنامه نویسی

اگه دنبال برنامه نویسی هستید و دانشجو رشته فناوری اطلاعات یا نرم افزار هستید اینا حتما به کارتون می آد از ما گفتن بود دیگه خود دانید.

   شطرنج با سی

پروژخ بازی لوک خوش شانس

پروژه دفترچه تلفن با سی

پروژه ایجاد درخت پیمایش درخت و جستجوی دودویی مربوط به درس ساختمان داده در سی

کدهای رایگان درس ساختمان داده در پاسکال

کدهای رایگان درس ساختمان داده در c

کدهای رایگان ساختمان داده در ++c

پروژه حرکت اسب در همه خانه های شطرنج با دلفی توسط آقای علی مشاطان

پروژه شبیه سازی بازی mench

پروژه ساعت عقربه دار با vb

پروژه پیاده سازی merge sort

پروژه گرافیک در سی

روش های مختلف از مرتب سازیپروژه مرتب سازی سریع با vb

 ترکیب مختلف جمله با دلفی توسط آقای مشاطان

مثلث خیام پاسکال با زبان دلفی توسط مشاطان

پروژه برج هانوی با دلفی توسط علی مشاطان

پروژه دوایر اقلیدسی با دلفی توسط علی مشاطان

پروژه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با vb

پروژه طراحی در سی

پروژه دفترچه تلفن با vb 6

پروژه طراحی منو در سی

 پروژه بازی دوز با سی

پروژه دفترچه تلفن با سی

پروژه حرکت موس در سی

پروژه حرکت اشکال در محیط سی

پروژه دفترچه تلفن

منبع :  wincom.blogfa.com

سورس دفترچه تلفن   

/*------------------------------- tel book -------------------------------/
     www.wincom.blogfa.com
/---------------------------------------------------------------------------*/
#include<stdio.h>
#include <conio.h>
#include<PROCESS.H>
#include<io.h>
#include<dos.h>
#define SIZE 100
FILE*fp;
void putc1(int x,int y,char ch,int color);
void putc2(int x,int y,int length,int color);
void show(int x,int y,char *p,int color);
void append1(void);
void serch1(void);
void delete1(void);
void list(void);
//void win(int x1,int y1,int x2,int y2,int co)
struct book {
       char name[10];
       char auther[10];
       int id;
       int year;
  }ketab[SIZE],ketab1;
main()
{
    int t,i,c,h,m;
     char str[20];
  for (i=0;i<50;i++)
  {
   textcolor(i);
   textbackground(9);
     gotoxy(i,5);
     printf(" c ِ‘“¥ ù¦ّ¤• ");
      delay (50);
    clrscr();
   }
   for (i=1;i<50;i++)
   {
   textcolor(i);
   textbackground(9);
     gotoxy(i,5);
     printf("  üُ‘َè ¢ُںگ :  ù¢÷÷î ù‏ْ— ");
     printf("¤ُھ‘î ¢ںگّ üٍُ¨گ ¢گ¥چ ù‘ًھ÷گ¢");
     delay (50);
     clrscr();
   }
   printf(" 79  ٌ‘¨ ¥‏‏‘• " );
   textbackground(WHITE);
   textcolor(15);
   clrscr();
   show(1,1,"¢‘›‏گ ",0x43);
   show(1,2,"ّ›—¨› ",0x43);
   show(1,3," 飋ں ",0x43);
   show(1,4," –¨‏َ ",0x43);
   show(1,5," ڑّ¤، ",0x43);
   i=0;
   while (1)
   {
     switch(i)
      {
        case 0:
        textbackground(WHITE);
        textcolor(15);
        clrscr();
        show(1,1,"¢‘›‏گ ",0x43);
        show(1,2,"ّ›—¨› ",0x43);
        show(1,3," 飋ں ",0x43);
        show(1,4," –¨‏َ ",0x43);
        show(1,5," ڑّ¤، ",0x43);
        putc2(1,1,6,0x69);
        break;
       case 1:
    putc2(1,2,6,0x69);
    break;
       case  2:
    putc2(1,3,6,0x69);
    break;
       case 3:
    putc2(1,4,6,0x69);
    break;
       case 4:
    putc2(1,5,6,0x69);
     }
     c= getch();
     if (c==0)
      c=getch();
    switch(i)
       {
         case 0:
      putc2(1,1,6,0x43);
      break;
         case 1:
      putc2(1,2,6,0x43);
      break;
         case  2:
      putc2(1,3,6,0x43);
      break;
         case 3:
      putc2(1,4,6,0x43);
      break;
         case 4:
      putc2(1,5,6,0x43);
      break;
       }
  if (c==80)  i++;
  if (c==72)  i--;
  if(i<0) i=4;
  if(i>4) i=0;
  if(c==27) exit(0);
  if(c==13)
    {
     if (i==0)
        {
        append1();
        }
     else if (i==1)
        {
         serch1();
        }
     else if (i==2)
        {
         delete1();
        }
     else if (i==3)
        {
         list();
        }
     else if (i==4)
     exit(0);
    }
  }
  //getch();

}

  void show(int x,int y,char *p,int color)
{
   while (*p!=NULL)
   {
    putc1(x,y,*p,color);
    x++;
    p++;
    }
}
   /*fanction append::
   for creat file*/
   void append1()

       {
        int t,i;

  FILE *fp;
  fp=fopen("a:test.txt","w+");
  if (fp==NULL)
  puts("error");
  else
        {
   clrscr();
   gotoxy(1,1);
   textcolor(BLUE);
   printf("\n¤à÷ ¢¤ُّ ü‘û¢¤ّگ¢م—:");
   scanf("%i",&t);
   clrscr();
   while (t!=0)
  {
   printf("\t : ô‘‹‹÷ \n");
   scanf("%s",&ketab1.name);
    printf("\t: ü‹‹ً¢گّ÷‘، ô‘‹÷\n");
   scanf("%s",&ketab);
   printf("\t: ِêَ‹— ù¤‘ُھ\n");
   scanf("%d",&ketab);
    printf("\t: ٌ‘‹‹¨\n");
   scanf("%d",&ketab);

  fwrite(&ketab,sizeof(ketab),1,fp);
    clrscr();
    t--;
    fclose(fp);
    }


         }
  }
    void serch1(void)
    {
      char fname,ch;
        int i;
        FILE *fp;
  fp=fopen("a:\test.txt","r");
  if (fp==NULL)
  {
  printf("\n cnnot openfile");
  getch();
        return;
        }
        }
    void int_list(void)
   {
   register int t;
   int i;

    for (t=0;t<SIZE;t++)
    *ketab[t].name='\0';

       int_list();
       for (i=0;i<SIZE;i++)
       {
       fread(&ketab,sizeof(ketab),1,fp);
       if(feof(fp))
       {
        clrscr();
        gotoxy(8,9);
       printf("data loud.press a key.");
       getch();
       return ;
       }
       clrscr();
       printf(" ¢‏÷î ¢¤گّ گ¤ ¤à÷ ¢¤ُّ ’‘—î ô‘÷:");
       char *name;
       scanf("%s",&name);
       if (name==ketab1.name)
       printf("ok");
       while (!feof(fp))
       {
getch();
//        putch(ch);
        fwrite(&ketab,sizeof(ketab),1,fp);
  }
    }
    fclose(fp);

   }
        ////////////////////////////////////////////////
    void delete1()
    {
      gotoxy(10,12);
     printf("delete");
     }
    void list()
    {
    //int  fseek(book *fp,(long)20,seek_set);

      gotoxy(10,13);
     printf("list");
     }

  void putc2(int x,int y,int length,int color)
  {
     int i;
     char far *p=(char far *)0xb8000000;
     p=p+160*(y-1)+(x-1)*2;
     for (i=0;i<length;i++)
     {
       *(++p)=color;
       p++;
     }
     return;
  //getch();
    }
 void putc1(int x,int y,char ch,int color)
{
  char far *p=(char far *)0xb8000000;
  p=p+160*(y-1)+(x-1)*2;
  *p=ch;
  *(++p)=color;
  return;
//void win(int x1,int y1,int x2,int y2,int co);
}